Logo

Algemene voorwaarden

VRIJWARING

Algemene voorwaarden
Huisregels
Voorwaarden cadeaubon

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Siwocco Wellness en een cliënt waarop Siwocco Wellness deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Wanneer een cliënt bij Siwocco Wellness een behandeling geniet, gaat deze automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

Inspanningen

Siwocco Wellness zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Siwocco Wellness zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Siwocco Wellness melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal Siwocco Wellness tot 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt mogen berekenen. Indien de cliënt korter dan 24 uur afzegt, kan Siwocco Wellness 75% van het honorarium voor de afgesproken behandeling berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag Siwocco Wellness de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch de gehele afgesproken behandeling berekenen. Bij meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aangekomen kan Siwocco Wellness de afspraak annuleren en 50% van de afgesproken behandeling berekenen. Siwocco Wellness moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één werkdag voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen bij Siwocco Wellness.

Betaling

Siwocco Wellness vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Siwocco Wellness vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen. Uitsluitend na overleg met Siwocco Wellness is betaling mogelijk op rekening binnen 8 dagen.

Offertes / aanbiedingen

Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. Alle offertes van Siwocco Wellness zijn vrijblijvend tenzij er duidelijk in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Siwocco Wellness kan niet aan offertes en/of aanbiedingen gehouden worden wanneer deze redelijkerwijs een kennelijke vergissing en/of verschrijving bevatten.

Cadeaubonnen

Enkel bij Siwocco Wellness aangekochte of door Siwocco Wellness erkende cadeaubonnen kunnen als betaalmiddel worden gebruikt. Cadeaubonnen worden geregistreerd en gecodeerd. Enkel juist gecodeerde bonnen kunnen worden gebruikt tegen het vermelde bedrag en/of behandeling. Bonnen zijn geldig tot één jaar na uitgiftedatum, welke op de bon is vermeld en zijn niet tegen contanten inwisselbaar. De volledige waarde van de bon kan als betaling worden gebruikt; dit impliceert dat betalingen kleiner dan de waarde van de bon door Siwocco Wellness niet zullen worden gecompenseerd middels contanten.

Personeel

Het personeel in de salon van Siwocco Wellness heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door andere medewerkers indien Siwocco Wellness dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt. De cliënt zal tot en met één jaar na de laatste behandeling bij Siwocco Wellness medewerkers van Siwocco Wellness niet direct of indirect voor zich laten werken, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de eigenaresse van Siwocco Wellness.

Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Siwocco Wellness vóór de behandeling van alle gegevens, waarvan Siwocco Wellness aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Siwocco Wellness neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en/of op een klantenkaart. Siwocco Wellness behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Siwocco Wellness zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Geheimhouding

Siwocco Wellness is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Siwocco Wellness verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid

Siwocco Wellness is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Siwocco Wellness is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Siwocco Wellness is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

Beschadiging & diefstal

Siwocco Wellness heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Siwocco Wellness meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen drie werkdagen na ontdekking , schriftelijk gemeld worden aan het management van Siwocco Wellness. Siwocco Wellness moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Siwocco Wellness de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Siwocco Wellness het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

Recht

Op elke overeenkomst tussen Siwocco Wellness en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. De algemene voorwaarden zijn na te lezen op de internetsite www.siwocco.nl. Daar een website door hackers kan zijn gemanipuleerd zijn de algemene voorwaarden in de salon de enige waaraan Siwocco Wellness gehouden is. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Siwocco Wellness
Spuiweg 138-140
3311 GW Dordrecht
T +31 (78) 737 0049
M +31 (6) 2556 5955
E info@siwocco.nl
I www.siwocco.nl

HUISREGELS

Bij Siwocco Wellness vinden wij Ethiek en Hygiëne zeer belangrijk. Wij verwachten van onze cliënten dat zij deze uitgangspunten respecteren.

Wij verwachten dat onze cliënten op tijd komen en dat betekent dat u ongeveer 10 minuten voor aanvang van de behandeling aanwezig dient te zijn. Bij te laat komen zullen wij dit in tijd op uw behandeling moeten korten om te voorkomen dat de volgende klant gevolgen van het te laat komen ondervindt. Wij kunnen ook besluiten de behandeling te verzetten en 50% in rekening te brengen voor het niet door laten gaan van de behandeling.

Het gebruik van medicijnen en behandelingen bij andere therapeuten of artsen dient u altijd te melden. De masseuse kan dan beoordelen of een behandeling geschikt is.

Indien u informatie achterhoudt over eventuele ziektes, blessures e.d dan kunt u Siwocco Wellness niet verantwoordelijk stellen voor de resultaten of gevolgen tijdens of na de behandeling.

Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de masseuse de behandeling afbreken en u doorverwijzen naar een arts.

U wordt verzocht uw mobiele telefoon uit te zetten of in trilstand te zetten, zodat u en de andere gasten ongestoord kunnen genieten van de weldaad van Siwocco Wellness.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.

Gemaakte afspraken dient u 24 uur voor aanvang te annuleren. Bij niet tijdig annuleren kunnen en mogen wij 50 % van de behandelingskosten in rekening brengen.

U dient de behandelingen contant of per PIN te voldoen.

VOORWAARDEN CADEAUBON

• De cadeaubon is alleen geldig bij Siwocco Wellness en de aangegeven waarde is in euro’s, inclusief BTW.

• De cadeaubon is niet tegen contant geld inwisselbaar en dient in één keer besteed te worden.

• Indien de waarde van de cadeaubon lager is dan de gekozen behandeling, dient het resterende bedrag bijbetaald te worden.

• De cadeaubon heeft een geldigheidsduur van 12 maanden na de afgiftedatum, welke is vermeld op de cadeaubon.

• Aanpassing van de waarde en/of de afgiftedatum maakt de cadeaubon ongeldig. Voor een behandeling dient een afspraak te worden gemaakt. De datum van de behandeling is afhankelijk van de beschikbaarheid. U dient bij het maken van de afspraak te vermelden dat u gebruik maakt van de cadeaubon met het unieke cadeaubonnummer.

• Afzeggen van uw afspraak dient uiterlijk 24 uur voor de datum van de behandeling te geschieden. Indien u de afspraak niet of niet tijdig afzegt, brengen wij u € 10,- in rekening.

• De cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een cadeaubon te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.

Ontspanning en weldaad
U bent van harte welkom om een afspraak te maken